Regler og politikker

WEB Mariagerfjord Gymnasium 9305

Studie- og ordensreglerne på Mariagerfjord Gymnasium (herefter MFG)

Reglerne baserer sig på Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, BEK nr. 1338 af 9/12 2019. Udformningen af nedenstående regler følger bekendtgørelsens opbygning.

Regler og politikker

§ 1 Indledning

 

a) Jvf. §3 i bekendtgørelsen har eleverne pligt til at følge gymnasiets studie- og ordensregler. Manglende overholdelse af reglerne medfører sanktioner – se §6.

b) Formålet med reglerne er, at skolens værdigrundlag og målsætninger skal nyde mest muligt fremme, og at der på denne måde sikres rammer for det bedst mulige studiemiljø og det bedst mulige sociale samvær på gymnasiet.

§ 2 Regler for almindelig orden og samvær

 

stk. 1.
I både studiemæssige- og fritidsrelaterede situationer skal alle kunne færdes i en tryg og tolerant atmosfære. Det påhviler derfor den enkelte elev gennem sin adfærd at bidrage til at opretholde et positivt og tolerant miljø, der er præget af respekt for forskellighed og af den overordnede målsætning om at tilgodese gymnasiet primærydelse: Undervisning.

stk. 2.
Eleverne skal rette sig efter henstillinger og anvisninger fra rektor, ledelse, lærere og TAP-personalet. Eleverne skal orienteres om adgang til at klage over afgørelser truffet af ovennævnte personer, jf. omtalen i Bekendtgørelsens §13.

stk. 3.
Enhver har pligt til at rydde op efter sig både i klasselokaler og i fællesområder. Det påhviler ligeledes den enkelte gennem sin adfærd at bidrage til at opretholde et rent og ryddeligt miljø – blandt andet ved ordentlig behandling af skolens inventar og øvrige ejendom.

stk. 4.
Spisning i undervisningslokaler må kun ske efter aftale med en lærer. Mad og drikkevarer må ikke medtages i Salen.

stk. 5.
Det er ikke tilladt for elever, ansatte eller gæster at ryge, dampe eller snuse i skoletiden. Forbuddet gælder alle tobaksrelaterede produkter. Ovenstående gælder ligeledes udenfor skoletiden på gymnasiets område. Det gælder både indendørslokaliteter på skolens matrikel og alle udendørsområder på gymnasiets matrikel. Forbuddet gælder således også ved fester. Skoletid defineres som gymnasiets åbningstid fra kl. 7.30 til 15.30. Skoletid omfatter udover undervisning også skemalagte aktiviteter såsom virtuel undervisning, ekskursioner m.v.

stk. 6.
Ekstern information i form af mundtlige eller skriftlige oplæg er kun tilladt efter aftale med lærer eller ledelse.

stk. 7.
Cykler skal parkeres i cykelkælderen. Det er ikke tilladt at køre på rampen til cykelkælderen. Knallerter og scootere skal parkeres i de markerede båse på gymnasiets p-plads.

stk. 8.
Der må ikke medbringes eller nydes alkohol på skolens område. Der gælder særlige regler ved afholdelse af fester og lignende.

stk. 9.
MFG har nultolerance i forhold til euforiserende stoffer og anabole steroider. Besiddelse af og/eller indtagelse af stoffer er ikke tilladt på skolens område, hvortil påvirkede personer heller ikke har adgang. Overtrædelse heraf medfører iværksættelse af sanktioner herunder politianmeldelse.

stk. 10.
Der må ikke spilles om penge på skolens område.

stk. 11.
Fællessamlingerne (kaldet Plenum) i Grønnegården udgør en væsentlig del af skolens kommunikationsforum, og der er mødepligt.

stk. 12.
Der er mødepligt til fællesarrangementer og relevante studieorienterende arrangementer. Ved fællesarrangementer i Salen eller i Grønnegården vises der de(n) talende/optrædende respekt ved at undlade at forstyrre eller forlade lokalet i utide. Som ved anden undervisning gælder desuden, at mobiltelefon skal være slukket og placeret i tasken.

stk. 13.
Samtlige meningstilkendegivelser i skolens regi skal foregå i en sprogbrug, der ikke er krænkende overfor andre personer.

stk. 14.
Skolen forventer, at indholdet af første sætning i ovenstående §2 stk. 1 også præger en elevs generelle adfærd i tilknytning til skolen, herunder i forbindelse med arrangementer, der er relaterede til skolen eller i situationer, hvor pågældende elevs adfærd skønnes at kunne have eller vil have betydning for forhold på skolen.

stk. 15.
Ingen må udsættes for – eller må udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende behandling. Enhver form for mobning og chikane er forbudt. Gymnasiet forventer, at eleverne henvender sig til hinanden og til skolens personale på en ordentlig måde. Henvendelser, der har en diskriminerende karakter eller karakter af mobning, tolereres ikke, heller ikke hvis det foregår på skrift og på nettet.

Læs vores politik til forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger samt vores anti-mobbepolitik (nyt vindue):

POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF KRÆNKENDE HANDLINGER

ANTI-MOBBEPOLITIK

Stk. 16. 
Elever må ikke optage undervisningen uden lærerens og de øvrige elevers samtykke. Dette gælder billeder, video og lydoptagelser. Forbuddet gælder såvel undervisning som eksamen samt i det virtuelle miljø. Er der givet tilladelse til at optage, må optagelserne ikke deles på de sociale medier eller andetsteds med mindre, at de, der medvirker på optagelserne, har givet deres samtykke. Når elever laver it-produkter i undervisningen gælder de samme regler herfor. For elever er et mundtligt samtykke tilstrækkeligt. For lærere og skolens øvrige ansatte skal der foreligge et skriftligt samtykke (blanket kan fås på kontoret).

§3 Regler for ekskursioner, udvekslings- og studierejser

 

Regler og sanktioner for ekskursioner, udvekslings- og studierejse kan læses i gymnasiets rejsepolitik (nyt vindue):

REJSEPOLITIK

§4 Regler og sanktioner for benyttelse af it-udstyr

 

Regler og sanktioner for benyttelse af it-udstyr kan ses herunder (nyt vindue):

REGLER FOR BRUG AF IT

§5 Vedr. fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen

 

stk. 1.
Nedenstående regler og retningslinjer søger at fremme skolens målsætning på bedst mulig vis og at skabe den bedst mulige undervisningssituation for den enkelte elev. Reglerne og retningslinjerne omfatter fremmøde, aktiv deltagelse i undervisningen, i ekskursioner, anden forlagt undervisning, prøveeksamen, årsprøver og lign. samt aflevering af skriftligt arbejde.

stk. 2.
Eleverne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, hvilket betyder:
- at man møder forberedt til undervisningssituationen, det selvstændige arbejde, deltagelse i virtuel undervisning eller lignende til den aftalte tid.
- at man overholder indgåede aftaler om oplæg og lignende.
- at man deltager loyalt i gruppearbejde.
- at man sikrer den fornødne arbejdsro.
- at man viser respekt for andres synspunkter i faglige diskussioner.
- at man ikke forlader lokalet i utide.
- at der ikke foretages nogen form for elektronisk kommunikation – herunder SMS-kommunikation i undervisningssamværet med mindre det er undervisningsrelevant.
- at man sørger for at have it-udstyr, der fungerer, herunder adgang til internet.
- at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætsundervisningen, herunder medbringe fodtøj til formålet.

stk. 3.
Eleverne afleverer skriftlige opgaver til den aftalte tid; besvarelserne skal kvalitativt og kvantitativt følge de krav, der er gældende for de pågældende opgaver. En useriøs besvarelse er at betragte som en ikke afleveret besvarelse og bliver således en forsømmelsessag. En elev må ikke gengive en andens frembringelse som egen besvarelse. Se skolens snydepolitik og sanktioner (nyt vindue):

SNYDEPOLITIK

stk. 4.
Eleverne deltager i planlagte prøver, projekter, prøveeksamener, årsprøver og lign. og følger de regler, der er gældende for disse prøver. Skolen kan kræve lægelig dokumentation for fravær. Udgifterne hertil afholdes af eleven. Udeblivelse fra prøveeksamen eller årsprøve uden lægelig dokumentation og snyd i forbindelse med alle typer prøver vil som udgangspunkt medføre, at oprykning til næste klasse eller indstilling til aflæggelse af afsluttende prøve i faget ikke kan ske.

stk. 5.
Der må ikke skrives i de udleverede bøger, der hver forsynes med navn og klasse. Eleverne skal overholde afleveringsfrister for undervisningsmaterialer eller erstatte ikke tilbageleverede undervisningsmidler.

stk. 6.
Hvis en elev ikke kan opfylde betingelsen om at deltage i den fulde undervisning, kan rektor fritage eleven for deltagelse i de dele af undervisningen, som eleven ikke kan deltage i. Det gælder fx i faget idræt. Hvis en elev midlertidigt ikke kan opfylde kravet til aktiv deltagelse i undervisningen, kan læreren ud fra en konkret vurdering midlertidigt fritage eleven for deltagelse i dele af undervisningen. Efter to ugers fritagelse afkræver skolen eleven en lægelig dokumentation, hvortil eleven afholder udgiften. Elever, der er fritaget helt eller delvist for fysisk aktivitet i idræt, deltager som udgangspunkt omklædt i idrætstimerne.

stk. 7.
Alt fravær fra undervisningssituationer registreres. Dette gælder uanset årsagen til fraværet og uanset, om fraværet er velbegrundet. I situationer, hvor en elev repræsenterer skolen, vil fravær kunne godskrives. Eleven kan meddele skolen planlagt fravær i Lectios kommentarfelt. 

stk. 8.
Ved fravær i samtlige fag eller fravær i enkelte fag eller tilsvarende manglende skriftlige opgaver vil eleven blive omfattet af den normale procedure ved forsømmelser jf. §6 samt Støtte- og sanktionspolitik, der fremgår af i støtte- og sanktionspolitikken (nyt vindue):

STØTTE- OG SANKTIONSPOLITIK

stk. 9.
Hvis forsømmelserne er af et sådant omfang, at der foreligger studieinaktivitet, kan dette medføre bortfald af Statens Uddannelsesstøtte (SU). Ved tilbagevenden til aktiv deltagelse i undervisningen, vil eleven kunne søge rektor om genoptagelse af SU. 

stk. 10.
Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens uvægtede gennemsnit af eksterne og interne prøver samt standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning er under 2.0 (for 1.g medregnes afsluttende karakter i AP og NV), og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt – jf. Bekendtgørelsens §12. For hf-elever, der pga. tilvalg ikke afslutter et prøvefag, medtælles sidste standpunktskarakter i faget i gennemsnittet. Manglende skriftlige afleveringer vil ligeledes være en parameter, der inddrages i vurderingen af, om en elev kan oprykkes til næste klassetrin. 

§6 Sanktioner

 

Hvis studie- og ordensreglerne overtrædes, kan nedenstående sanktioner iværksættes, idet det tilstræbes, at sanktionen er rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse:

1) samtale med henblik på ændring af adfærd.
2) udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
3) midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår; denne udelukkelse registreres som fravær.
4) klassen kan i særligt problematiske tilfælde sættes på særlige vilkår, som det nedenfor fremgår af gymnasiets støtte- og sanktionspolitik.
5) øjeblikkelig bortvisning eller udskrivning fra skolen i særligt graverende tilfælde

stk. 2. Vedr. forsømmelser bemærkes nedenstående sanktioner i særlig grad jf. skolens støtte og sanktionspolitik (nyt vindue):

STØTTE OG SANKTIONSPOLITIK

1) Vedr. stx – mulige sanktioner i vilkårlig rækkefølge efter tildeling af den skriftlige advarsel:
- skriftlig advarsel.
- betingede sanktioner.
- bortfald af SU jf. §5 stk. 9.
- henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. Der gives ikke årskarakter, og givne årskarakterer bortfalder.
- fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.
- bortvisning.

2) Vedr. hf – mulige sanktioner i vilkårlig rækkefølge efter tildeling af den skriftlige advarsel:
- skriftlig advarsel.
- betingede sanktioner.
- bortfald af SU jf. §5 stk. 9.
- overførelse til eksamen som selvstuderende uden ret til at følge undervisningen.
- fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøven skal afsluttes det følgende år.
- bortvisning.

Stk. 3. Ved brud på studie- ordensreglernes §2 stk. 5 om røgfri skoletid kan følgende sanktioner iværksættes:
- Samtale med henblik på adfærdsændring.
- Skriftlig advarsel.
- Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage.
- Bortvisning.

Stk. 4. Tildeling af sanktioner følger Forvaltningslovens bestemmelser, således at sanktioner varsles med et partshøringsbrev.

§7 Klageadgang

 

stk. 1. Der kan fremsættes klage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne. Klageadgangen er beskrevet i bekendtgørelsen og skal følge forvaltningslovens regler. En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning.

§8 Virtuel undervisning

 

Undervisningen i den enkelte klasse og på det enkelte hold er forbeholdt de dertil knyttede elever. Udefrakommende som fx forældre kan ikke deltage uden lærerens samtykke.

- I lighed med den almindelige undervisning gælder, at eleverne skal rette sig efter lærernes henstillinger og anvisninger. En lærer kan således bede elever om at tænde eller slukke kamera og mikrofon, benytte kanaler og grupperum mv.

- Det skal altid være muligt for læreren at komme i kontakt med den enkelte elev.

- Man skal være undervisningsparat under hele den virtuelle undervisning.

- Ligesom ved den normale undervisning jf. studie- og ordensreglernes §2, stk. 16, er det ikke tilladt at optage undervisningen eller dele optagelser af undervisningen på sociale medier eller andre medier uden lærerens og øvrige elevers samtykke.

- Jf. skolens anti-mobbepolitik og skolens studie- og ordensregler §4 er digital mobning forbudt.

- Overtrædelse af ovenstående betragtes som brud på skolens studie- og ordensregler og kan medføre iværksættelse af sanktioner jf. studie- og ordensreglernes §6.