Persondata

WEB Mariagerfjord Gymnasium 8854

Persondata for elever

Vi passer på dig – og dine personlige oplysninger 

 

På Mariagerfjord Gymnasium behandles dine personoplysninger, som enten afgives af dig, genereres eller på anden måde indsamles af os, når du er nuværende eller tidligere elev. Vi anvender dine personoplysninger til at administrere dit undervisningsforløb, herunder til at opfylde de forpligtigelser, der påhviler skolen i forbindelse med dit undervisningsforløb.

Når du ansøger om optagelse på Mariagerfjord Gymnasium, modtager skolen dine oplysninger fra Optagelse.dk.

Når du starter på Mariagerfjord Gymnasium, oprettes du i skolens IT-systemer for at kunne tilrettelægge dit undervisningsforløb. Desuden har vi behov for at kunne komme i kontakt med dig og dine forældre/værger.

I din gymnasietid

 

Når først undervisningen begynder, og du får din daglige gang på skolen, får vi mange nye informationer om dig. Det gælder selvfølgelig dit skema og dine karakterer, når du får nogen af dem, men det gælder også oplysninger om dit eventuelle fravær og dine egne oplysninger om årsagerne hertil. Du kan desuden blive bedt om dokumentation for sygdom, og sådanne attester gemmer vi sammen med alle de andre oplysninger.

Hvis du bliver udfordret på manglende studieaktivitet, vil gymnasiet registrere (fraværssamtale, partshøring, advarsel) som dokumentation og senere opfølgning.

Hvis du kommer i konflikt med studie- og ordensreglerne, kan du få en eller flere sanktioner, og dokumenterne herom vil blive gemt. Endelig vil der blive gemt beskeder, dine svar på ikke-anonyme spørgeskemaer og dine boglån.

De skriftlige afleveringsopgaver, du bliver bedt om at udfærdige, er din ejendom, men indtil videre bliver alle opgaver, der er afleveret digitalt, gemt i det studieadministrative system Lectio. Endvidere tjekker vi afleveringer for plagiat for at undgå snyd.

Tilsvarende vil de eksamensopgaver, du kommer til at aflevere via Netprøver.dk (et ministerielt opgaveprogram), blive gemt i Styrelsen for IT og læring, der er en del af Undervisningsministeriet.

Hvis du har fortrolige samtaler med en lærer, en elevvejleder, vores socialpædagog eller skolepsykolog, bliver dine oplysninger ikke bragt videre, uden du har aftalt, hvad der skal siges. Det er klart, at det i mange tilfælde er en fordel for dig, at andre end lige den, du har snakket med, får noget at vide om en samtales indhold.

Lærere, elevvejledere, administration og ledelse kan have behov for at kontakte dig skriftligt. I langt de fleste tilfælde vil du få beskeder i Lectio. Desuden er der situationer, hvor skolen vælger at sende mails i e-Boks til dig, og hvis du er under 18 år også til dine forældre/værger.

Der er nogle oplysninger, som skolen er forpligtiget til at gemme permanent ifølge Arkivloven. Det er dit navn, dit CPR-nr. og dit eksamensbevis. Vi gemmer også alle årskarakterer og prøvekarakterer (der ikke fremgår af eksamensbeviset), fordi du kan få brug for det til at dokumentere gennemførsel af dele af et fag.

Du har mulighed for at få en kopi af alle de oplysninger, skolen har om dig, men vi har ingen oplysninger, som ikke enten er kommet til os fra Optagelse.dk, som du selv har givet os, eller som er fuldt synlige for dig i Lectio.

Hvis du ønsker mere præcis information om vores arbejdsgange, de persondata vi behandler, lovhjemmel hertil, opbevaring, og hvor persondata stammer fra, kan du læse det i dokumentet her:

OPLYSNINGSPLIGT VEDR. OPTAGELSESPROCES

OPLYSNINGSPLIGT VEDR. UDANNELSESFORLØB

OPLYSNINGSPLIGT VEDR. MARKEDSFØRING

Billeder og samtykke


Mariagerfjord Gymnasium bruger billeder i trykte og digitale medier, så alle har mulighed for at følge med i skolens dagligdag. Gennem billeder og film fortæller vi de gode historier, deler viden og informerer om begivenheder, arrangementer og uddannelsestilbud.

Vi har stort fokus på, at offentliggørelsen skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik, og vi gemmer kun billeder og videomateriale, så længe de bidrager til skolens historie. Ingen skal føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, og derfor vurderer vi altid, hvad der er egnet til at dele med andre. Modtager vi evt. indvendinger, vil et billede eller en video blive fjernet i det omfang, det er muligt.

Skolen benytter billeder i to sammenhænge:

1. I vores studieadministrative system Lectio indsættes et portrætfoto af alle elever ved skolestart. På den måde bliver den interne kommunikation lettere, når man kan forbinde et ansigt med navnet. Lectio er et lukket system, som kun skolens elever og ansatte har adgang til.

2. Vi benytter også billeder og videoer i trykte og digitale medier. Det kan fx være på gymnasiets hjemmeside, i nyhedsbreve, pressebilleder, sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok) og informationsmateriale til nye elever. Vi er meget opmærksomme på, at billeder og videoer udelukkende er af almindelige situationer fra gymnasiets hverdag, og du har selvfølgelig mulighed for at frasige dig dette.

Skolen benytter sig også af modelkontrakter ved brug af billeder og videoer, hvor det er vigtigt for skolen, at vi har ret til at bruge materialerne til information om skolen for en given periode.

I undervisningen kan du blive bedt om at lave IT-produkter, hvor du optræder enten med lyd, billede eller video. Alle IT-produkter fra undervisningen må ikke offentliggøres eller deles med andre uden for klassen uden dit samtykke.

Persondata for ansatte

Vi ved meget om dig – men vi siger det ikke til nogen

 

På Mariagerfjord Gymnasium behandles dine personoplysninger, som enten afgives af dig, genereres eller på anden måde indsamles af os, når du er ansat. Vi anvender dine personoplysninger til dels at dokumentere grundlaget for din ansættelseskontrakt samt din faglige og personlige udvikling og de ændringer, der sker i ansættelsesforholdene, indtil det ophører.

Gymnasiet arbejder generelt efter FIINT-princippet: få informationer i nødvendig tid. Der er imidlertid rigtig mange oplysninger, som skolen er nødt til at opbevare i kortere eller længere tid. De fleste oplysninger har vi indsamlet for at kunne opretholde et ansættelsesforhold. En del af de oplysninger gemmer vi for at kunne svare på senere henvendelser fra den ansatte selv, men også pga. krav fra arkivlovgivningen, eller fordi oplysningerne kan danne grundlag for eventuelle retstvister osv.

Stillingsansøger


Oplysninger, der gives i forbindelse med ansøgning og ansættelse er nødvendige, for at gymnasiet kan bedømme ansøgerens uddannelse, kompetencer, anciennitet og egnethed til jobbet.

Vi kan ikke bestemme, hvad du skriver i din ansøgning, eller hvilke dokumenter du vedhæfter, men med din ansøgning giver du os samtykke til, at vi må behandle dine data.

Ved manglende ansættelse

Hvis ansøger afgiver samtykke herom, kan gymnasiet vælge at opbevare udvalgte ansøgninger i op til 12 måneder i den hensigt at kunne rette henvendelse til ansøger, hvis der opstår behov for nye ansættelser.

Hvis du ønsker mere præcis information om vores arbejdsgange, de persondata vi behandler, lovhjemmel hertil, opbevaring, og hvor persondata stammer fra, så kan du læse det i dokumentet her:

OPLYSNINGSPLIGT VEDR. REKRUTTERING

Ved ansættelsen

 

Gymnasiet udarbejder en aftale og indstilling til ansættelse, hvor løn- og ansættelsesforhold aftales i samarbejde med den ansattes aftaleberettigede organisation. For at fastsætte den korrekte anciennitet har skolen behov for dokumentationer for tidligere ansættelser og eksamensbeviser. I fortsættelse heraf udarbejdes et ansættelsesbrev med oplysninger om ansættelsestid, løn og arbejdstid. Den aftaleberettigede organisation modtager en kopi heraf. Endvidere indhenter skolen en børneattest.

Hvis du ønsker en mere præcis information om vores arbejdsgange, de persondata vi behandler, lovhjemmel hertil, opbevaring, og hvor persondata stammer fra, kan du læse det i dokumentet her:

OPLYSNINGSPLIGT VEDR. ANSÆTTELSESFORHOLD

OPLYSNINGSPLIGT VEDR. MARKEDSFØRING

Persondata for samarbejdspartnere

Når vi samarbejder med dig

 

Mariagerfjord Gymnasium samarbejder med mange eksterne aktører som fx censorer og vagter ved eksamen samt ved interne årsprøver.

Endvidere benytter Mariagerfjord Gymnasium sig af en række eksterne virksomheder til bygningsvedligeholdelse samt de grønne arealer.

For at håndtere disse aftaler indhenter gymnasiet navn og kontaktoplysninger samt oplysninger til fakturering og lønudbetaling.

Her kan du læse om vores behandling af personoplysninger vedr.
samarbejdspartnere og eksterne parter:

OPLYSNINGSPLIGT VEDR. SAMARBEJDSPARTNERE & EKSTERNE PARTNERE

Dine rettigheder

 • Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som Mariagerfjord Gymnasium behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
 • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Mariagerfjord Gymnasiums almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Mariagerfjord Gymnasiums behandling af dine personoplysninger.
 • Du har en særlig ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at blive slettet eller ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (nyt vindue). 

Ønsker du at udøve nogle af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte os.

 

Anvendelse af cookies på hjemmesiden

LÆS OM HJEMMESIDENS BRUG AF COOKIES


Privatlivspolitik på hjemmesiden

PRIVATLIVSPOLITIK PÅ HJEMMESIDEN


Privatlivspolitik for gymnasiets profiler på de sociale medier

PRIVATLIVSPOLITIK PÅ SOCIALE MEDIER

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Mariagerfjord Gymnasium ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk (nyt vindue).

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

Kontakt vedr. Persondatabeskyttelse

 • GDPR ansvarlig: Hans Holme. Tlf. 21 13 73 55, mail hhh@mf-gym.dk
 • DPO: Anne Lene Pugholm, IT Center Nord. Tlf. 72 50 59 75, mail alpu@itcn.dk
 • Tilbagetrækning af samtykke: Henvendelse på skolens kontor eller på mail mf@mf-gym.dk