Strategi &

indsatsområder

WEB Mariagerfjord Gymnasium 0183

Mariagerfjord Gymnasiums strategi gælder for en fireårig periode, indsatsområderne er gældende for to år, mens handleplanerne gælder for et år ad gangen.

Indsatsområderne er sidst revideret i november 2023.

Et lokalt forankret gymnasium


Strategi

Et lokalt forankret gymnasium, der er engageret og synligt i Mariagerfjord Kommune.

Indsatsområde

Mariagerfjord Gymnasium vil være førstevalg for de unge i Mariagerfjord Kommune, der ønsker en almen studentereksamen eller hf-eksamen. Målet er således, at så mange som muligt af en årgang i Mariagerfjord Kommune, der vælger stx eller hf, skal vælge Mariagerfjord Gymnasium som 1. prioritet. Derfor skal alle unge og forældre kende os og vores tilbud. Det sker ved et øget og styrket samarbejde med de kommunale folkeskoler og ved at sikre, at kommunikationen af vores tilbud og kvaliteten er tydelig og når ud til alle dele af kommunen. Mariagerfjord Gymnasium vil være en aktiv aktør, der involverer sig i den lokalpolitiske beslutningsproces på uddannelsesområdet, og som er med til at sætte dagsordenen på området. Mariagerfjord Gymnasium skal fortsat være en væsentlig kulturinstitution, der bidrager aktivt til og understøtter kommunens kulturliv.

Højt fagligt og pædagogisk niveau


Strategi

Undervisning med et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor der er fokus på den enkelte elevs læring, dannelse og studiekompetencer.

Indsatsområde

Skolens pædagogiske og didaktiske udvikling forankres i faggrupperne, hvor der anvendes en projektorganiseret tilgang. Ledelsen fortsætter implementering af pædagogisk ledelse og faglig ledelse, ligesom den fælles evalueringspraksis på Mariagerfjord Gymnasium skal styrkes. Som en del af arbejdet med elevernes studiekompetencer skal det studieforberedende element styrkes. Eleverne skal igennem deres uddannelsesforløb nå til en afklaring af valg af videregående uddannelse og motiveres til at påbegynde en sådan, således at overgangen til videregående uddannelse øges.

 

En rummelig og omfavnende skole


Strategi

Et gymnasium med en stærk inkluderende profil.

Indsatsområde

Mariagerfjord Gymnasium skal være en rummelig og omfavnende skole, hvor ligheder og forskelligheder trives i gensidig respekt, og med en social uddannelsesstrategi, der giver alle gymnasieegnede unge mulighed for at blive studenter – også elever med særlige behov og brug for støtte. Vi skal have et bredt understøttende tilbud, der fremmer gennemførsel og trivsel blandt eleverne.

Et levende studiemiljø


Strategi

Et levende studiemiljø, der fremmer engagement, initiativ og fællesskab blandt eleverne på tværs af årgange, klasser og uddannelser.

Indsatsområde

Det gode studiemiljø er et af gymnasiets styrker, og det er vigtigt at videreudvikle dette. Mariagerfjord Gymnasium skal kontinuerligt arbejde på at forbedre sammenhængskraften og sammenholdet på tværs af årgange, klasser og uddannelser. Der skal være et bredt og varieret udbud af arrangementer og aktiviteter, ligesom elevinitiativer understøttes. På den måde fremmes tanken om, at gymnasiet er elevernes, og at de hører til på Mariagerfjord Gymnasium. Gymnasiets fysiske rammer inddrages i dette arbejde, så de kan understøtte udviklingen af studiemiljøet.

Et grønt gymnasium


Strategi

Et grønt gymnasium hvor klima- og miljøbevidsthed spiller en central rolle.

Indsatsområde

Mariagerfjord Gymnasium vil offensivt videreudvikle sin grønne profil og opstille mål for arbejdet, og gymnasiet fortsætter sit arbejde med forpligtende at fremme bæredygtighed og den grønne omstilling med inddragelse af skolens elever og det omkringliggende samfund.

Et involverende arbejds- og undervisningsmiljø


Strategi

Et involverende arbejds- og undervisningsmiljø, der understøtter faglighed, læring, udvikling, engagement og trivsel blandt alle skolens ansatte og elever og deres arbejde med at realisere skolens vision.

Indsatsområde

Den gode trivsel blandt både medarbejdere og elever skal fortsat styrkes. Som medarbejder og elev på Mariagerfjord Gymnasium er man en del af fællesskabet, hvor man bliver set og hørt, har indflydelse på sin hverdag og på skolens retning. Medarbejdere og elever skal opleve et arbejds- og undervisningsmiljø, der er baseret på dialog. På den måde forberedes eleverne til medbestemmelse og medansvar og bibringes forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Mariagerfjord Gymnasium fremstår som et velholdt og moderne gymnasium med gode faciliteter. Det er afgørende, at gymnasiet har attraktive og tidssvarende faciliteter, så den også fremadrettet kan sikre et godt og udviklende undervisnings- og arbejdsmiljø.

Markante og attraktive faglige profiler


Strategi

Markante og attraktive faglige profiler; herunder stx-studieretninger inden for naturvidenskab, sprog, musik og samfundsvidenskab samt hf- og vhf-tilbud.

Indsatsområde

Mariagerfjord Gymnasium skal være førstevalg blandt de unge i kommunen, der ønsker en almen studentereksamen eller en hf-eksamen. Derfor skal vi have et attraktivt tilbud af en høj kvalitet til alle. Vi vil styrke og udvikle vores studieretninger indenfor naturvidenskab, sprog, musik og samfundsvidenskab. Vi vil fortsætte med at styrke vores hf-profil. Det samme gælder for gymnasiets vhf-uddannelse, hvor målet bl.a. er en permanentgørelse.

Et internationalt orienteret gymnasium


Strategi

Et internationalt orienteret gymnasium med en lokal forankring samt nationalt og globalt samarbejde og udsyn.

Indsatsområde

Mariagerfjord Gymnasium tilbyder elever studie- eller udvekslingsrejser samt individuel udveksling til lande og skoler i Europa, USA og Brasilien. Vi skal videreudvikle samarbejdet om det internationale med virksomheder, institutioner, organisationer samt skoler i Europa og resten af verden, ligesom vi skal deltage i projekter som fx Erasmus.

Et økonomisk ansvarligt gymnasium


Strategi

Et økonomisk ansvarligt gymnasium, der kan realisere skolens visioner.

Indsatsområde

Bestyrelsen og ledelsen skal sikre en fortsat ansvarlig økonomisk styring af Mariagerfjord Gymnasium efter de retningslinjer, der er udstukket i gymnasiets finansielle strategi, der revideres hvert andet år.