Prøver og eksaminer

WEB Mariagerfjord Gymnasium 8955

Hold øje med Lectio

Alle elever får besked om eksamenstidspunkter og eksamensfag i Lectio, så snart skolen må offentliggøre det. 

I Lectio kan du også læse om regler og retningslinjer for prøver og eksaminer samt specielle forhold ved de enkelte fag. Du finder informationerne i gruppen "Fælles elevinfo 2022-23" under dokumenter.

GÅ TIL LECTIO

Se også undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag i Lectio.

UNDERVISNINGSBESKRIVELSER

Prøveeksamen, årsprøver og eksamen

Skriftlig prøveeksamen

 

Alle hold, der afslutter skriftlig eksamen til sommer, skal til skriftlig prøveeksamen i løbet af foråret. Tidspunkter kan ses i Lectio (nyt vindue).

For de enkelte årgange ser det således ud:

1.hf/vhf 

Matematik C: Skriftlig prøveeksamen (3 timer)

 

2.stx

Matematik B: Skriftlig prøveeksamen (4 timer), to gange
Engelsk B: Skriftlig prøveeksamen (5 timer), to gange

 

2.hf/vhf

Dansk A: Skriftlig prøveeksamen (5 timer), to gange (kun for 2.vhf)
Engelsk B: Skriftlig prøveeksamen (5 timer), to gange
Matematik B, valghold: Skriftlig prøveeksamen (4 timer)

 

3.stx/3.vhf

Prøveeksamen i alle fag med en skriftlig eksamen.

Skriftlig årsprøve

 

Hold, der først skal til skriftlig eksamen året efter, skal til skriftlig årsprøve sidst i maj/begyndelsen af juni. For de enkelte årgange ser det således ud:

1.stx

Engelsk B: Skriftlig årsprøve (5 timer)
Matematik B: Skriftlig årsprøve (4 timer)

 

1.hf/vhf 

Engelsk B: Skriftlig årsprøve (5 timer)
Dansk A: Skriftlig årsprøve (5 timer)

 

2.stx

Dansk A: Skriftlig årsprøve (5 timer)
Engelsk A: Skriftlig årsprøve (5 timer)
Et studieretningsfag (kan være enten musik A, tysk A, fransk A, spansk A, biolog A, samfundsfag A, matematik A): Skriftlig årsprøve (veksler fra 4-6 timer)

 

Alt oplysningsmateriale om prøverne vil løbende blive lagt på hjemmesiden og på Lectio under "Fælles elevinfo" i mappen "Prøver og eksamen".

Mundtlig årsprøve

 

Der er mundtlige årsprøver i fortsætterklasserne på stx. Antallet af mundtlige årsprøver afhænger af, hvor mange eksaminer eleverne skal op til. Årsprøvefagene offentliggøres samtidig med eksamensfagene i maj. 

1.stx har en bunden mundtlig årsprøve i forbindelse med dansk-historieopgaven, og 2.stx har en bunden mundtlig årsprøve i forbindelse med studieretningsopgaven (SRO).

Skriftlig eksamen

 

Første offentliggørelse af prøveplanen finder sted i begyndelsen af maj, og anden offentliggørelse midt i maj. De skriftlige eksaminer afvikles midt/sidst i maj.

Evaluering og karaktergivning

1.stx

 

I 1.stx gives der standpunktskarakterer i begyndelsen af november og midt i marts.

2.stx & 3.stx

 

I 2.stx og 3.stx gives der standpunktskarakterer midt i november og først i marts. 

Specielt for hf/vhf

 

Der gives ikke standpunktskarakterer i 1.hf/vhf, 2.hf/vhf og 3.vhf. I stedet afvikles der to formative evalueringssamtaler i samtlige fag i løbet af skoleåret.

Regler for prøveaflæggelse

1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf. §9:

 

Tjek altid Lectio et par dage før prøven/eksamen for eventuelle ændringer. 

Ring til kontoret hurtigst muligt på prøve-/eksamensdagen ved forsinkelse eller sygdom.

Søg læge senest på prøve-/eksamensdagen og få en lægeerklæring (egenbetaling)/lægelig dokumentation.

Gymnasiet skal have dokumentationen hurtigst muligt.

Sygeprøve/-eksamen enten i samme termin eller til august. 

2. Anvendelse af hjælpemidler, jf. §15:

 

Der er til alle skriftlige prøver og eksaminer fuld netadgang. Til de skriftlige prøver og eksaminer anvendes monitoreringsprogrammet ExamCookie, som skal downloades inden prøvens start. Programmet er kun aktivt under selve prøvens afvikling. Selv om der er fuld adgang til internettet, er det kun tilladt at tilgå følgende:

 • Diverse ordbøger
 • Lectio
 • Skolens hjemmeside
 • Holdenes I-bøger og i-ressourcer anvendt i undervisningen (undtagen Grammarly, som er forbudt hjælpemiddel til prøver og eksaminer)
 • AppWriter
 • Dine noter i OneDrive eller OneNote
 • Streamingtjenester (som fx Netflix/Viaplay/Disney Plus/Spotify)
 • Netprøver (til eksamen)

Læs de opdaterede instrukser og regler i "Fælles elevinfo" i Lectio i mappen "Prøver og eksamen" eller her på siden.

Det er eget ansvar at medbringe det nødvendige til prøven, og at reglerne overholdes. Spørg din faglærer inden prøven, hvis du er i tvivl om tilladte hjælpemidler.

Lånecomputer er kun muligt i et meget begrænset omfang – skal reserveres senest dagen før prøven ved Jesper Skov (jks).

Hav styr på undervisningsbeskrivelsen for de aktuelle prøvefag (se Lectio og tal med din faglærer).

3. Hvornår en prøve er begyndt, jf. §16

 

En prøve er påbegyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Når en prøve er begyndt, skal der gives en karakter og eksamensforsøget er brugt (dog ikke ved pludselig, dokumenteret sygdom).

4. Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf. §17

 

Mødetid senest kl. 8.30 på skriftlige prøvedage. Log på eksamensnettet ved ankomsten, så der er tid til at få hjælp ved problemer. 

Til mundtlig eksamen skal man være på skolen mindst 15 minutter før prøvens start. Mødetid og mødested kan ses i Lectio. 

Trækning til lang forberedelse (24 timer eller mere) foregår i udgangspunktet på biblioteket, men kan også foregå andre steder. Se note på eksamensaktiviteten i Lectio.

Hvis man ikke kan nå rettidigt frem:

 • Henvend dig straks på kontoret/ring til kontoret. 
 • En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. 
 • Hvis rektor finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at komme til prøve på et senere tidspunkt, enten i samme termin eller i forbindelse med sygeeksamen til august.

5. Særlige prøvevilkår, jf. §19

 

For elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder er det muligt at få forlænget forberedelses- eller eksaminationstid eller få anden ændring af prøvevilkårene, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

6. Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. §20

 

Det er snyd hvis:

Man får hjælp, som man ikke har ret til – eller forsøger på det.

Hvis man giver andre en hjælp, de ikke må få – eller prøver på det.

Hvis man bruger hjælpemidler der ikke er tilladte.

Hvis man overtræder ordens- og eksamensreglerne.

Ved snyd kan rektor bortvise eksaminanden fra prøven. 

 

Det betyder:

At eventuelle karakterer bortfalder. 

At man først kan komme op til en ny prøve året efter. 

Rektor kan nægte en oprykning til næste klassetrin.

Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10.

 

Man kan klage over: 

1) Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende og disses forhold til uddannelsens mål og krav. 

2) Eksamensforløbet. 

3) Bedømmelsen 

Klager indgives skriftligt til rektor.

Frist senest to uger efter, at karakteren er blevet offentliggjort.

Klagen kan blive fremmet eller afvist af rektor. Ved en fremmet klage kan man enten få prøven omvurderet eller få lov til at tage prøven om. Omvurdering/ny prøve kan resultere i en lavere karakter.

Eksamensbekendtgørelsen

Overstående henviser til eksamensbekendtgørelsen, som du finder her (nyt vindue):

LÆS BEKENDTGØRELSEN