Visioner & værdier
 
 

Skolens formål
Skolens selvforståelse
Skolens grundidé
Skolens værdier for eleverne
Skolens værdier for lærerne
Skolens værdier for ledelsen

Skolens forMål

Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf og stx i henhold til gældende love og bekendtgørelser.

Skolens selvforståelse

Mariagerfjord Gymnasium skal være en rummelig og omfavnende skole, hvor ligheder og forskelligheder trives i gensidig respekt.

Mariagerfjord Gymnasium ønsker med sin sociale uddannelsesstrategi at give alle gymnasieegnede unge mulighed for at blive studenter - også de elever, der har behov for særlige hensyn og har brug for særlig støtte.

Mariagerfjord Gymnasium ønsker, at så mange som muligt af en gymnasieårgang gennemfører deres studentereksamen, og at deres eksamensresultat bliver så godt som muligt. Det sker ved at eleverne deltager aktivt i undervisningen, og ved at dygtige og engagerede lærere underviser med fokus på elevernes læring, trivsel og udvikling.

Evalueringskulturen skal være dybt forankret på alle niveauer og skal bidrage til, at kvaliteten af den daglige undervisning, udviklingsarbejder og trivslen til stadighed er i fokus.

Grundholdningen på Mariagerfjord Gymnasium er, at indsigt og udsyn er en forudsætning for den moderne verdensborger. Derfor skal vi på Mariagerfjord Gymnasium samarbejde med virksomheder, myndigheder og institutioner i det nære i Mariagerfjord Kommune og globalt. Samarbejdet skal ske gennem faglig og sproglig udveksling, sparring og udvikling i forhold til elever, lærere og ledelse.

I skolens liv skal indgå muligheder for musisk, dramatisk og kropslig udfoldelse. Det har en væsentlig funktion for elevernes generelle dannelse og for styrkelsen af fællesskabet på tværs af klasser og uddannelser.

Bevidsthed om og engagement i miljø, bæredygtighed og omverdensforståelse skal indgå i skolens hverdag og valg.

Alle ansatte på skolen skal tilbydes arbejdsvilkår, der sikrer deres helt nødvendige støtte til opfyldelsen af skolens visioner.

Alle elever skal have mulighed for at få venner, viden og værdier for livet.

Skolens grundide: Mariagerfjord Gymnasium - hvor alle er med

I skolens grundide ligger en række gensidige forpligtigelser. Skolen skal kunne rumme alle, der har deres dagligdag på skolen, og i bred forstand skal der arbejdes for, at alle er med i dens fællesskaber. Samtidig er der en forpligtigelse for elever og personale til at understøtte og deltage i fællesskaberne.

Der ligger også en gensidig forpligtigelse i forhold til undervisningen. Lærerne vil undervise, så alle kan få et højt fagligt udbytte, og eleverne vil have fokus på undervisningen - de ”følger med” i traditionel skoleforstand. Grundideen afspejler sig også i skolens tilstedeværelseskrav.

Ideen signalerer, at når vi bevæger os - skaber nye rammer og nye løsninger - så skal alle kunne deltage. Ledelsen skal være opmærksomme på at få alle lærere engageret, lærerne skal arbejde for at få alle eleverne inddraget og alle eleverne skal være nysgerrige, interesserede og tilstræbe at være med.

Ideen formulerer også et krav til skolens personale i forhold til organisationen: Alle er med til at få skolen til at fungere, og alle ved, at kun en velfungerende skole giver tid og rum til faglighed, fordybelse og fremdrift.

Den fælles grundide er den fælles overskrift for de ”ord”, dvs. begreber, som beskriver elevernes, lærernes og ledelsens værdier.

Skolens værdier for eleverne


Fællesskab

 • Fællesskab er elevernes største forventning til de andre elever. 
 • Fællesskabet skal skabe rammen for at lære og at være. 
 • Fællesskabet skal give den enkelte elev tryghed samt social og faglig støtte. 
 • Fællesskabet skal give et tillidsfuldt rum til at udvikle sin personlighed med de fejltagelser og successer, det afføder. 
 • Fælleskabet vil forpligtige hver enkelt elev til at møde alle andre elever med respekt og forståelse, også selv om der måske er uenigheder. 
 • Fællesskabet vedligeholdes ved at den enkelte elev bidrager solidarisk til fælles aktiviteter inden for sin etik, moral og økonomi.

Åbenhed

 • Åbenhed er at man kan forvente at blive lyttet til og have sin chance i forhold til hele skolen og indbyrdes mellem eleverne. Det betyder også, at ideer, andre måder og det der ser helt anderledes ud, skal kunne vokse.
 • Åbenhed vil betyde, at nytænkning og kreativitet bliver stimuleret, understøttet og efterspurgt mellem eleverne, i klasserummet og fra ledelsen.
 • Åbenhed vil kræve, at den enkelte elev er villig til at udfordre sine egne normer, vil tage sig tid til at reflektere og søge mod fordybelse og forståelse.
 • Åbenhed vil forudsætte et trygt fællesskab og er selv forudsætningen for udvikling.

Udvikling

 • Udvikling af den enkelte elev er skolens dannelsesmæssige formål.
 • Udvikling sker, når eleven forholder sig aktivt til de normer, holdninger og kendsgerninger som skolen møder eleven med.
 • Udvikling betyder, at der skal være plads til og inspiration for den enkelte elev til at søge, ændre og danne sin personlighed.
 • Udvikling kræver, at skolen løbende gentænker rammer, regler og traditioner i overensstemmelse med aktuelle ungdomskulturer.
 • Udvikling forudsætter, at den enkelte elev bliver set og forstået af de andre elever, lærerne og ledelsen.

Faglighed

 • Faglighed er det læringsmæssige formål med at være elev på Mariagerfjord Gymnasium.
 • Faglighed forudsætter, at skolens lærere er kvalificerede, engagerede og inspirerende, når de møder eleverne med deres fag.
 • Faglighed forudsætter at den enkelte elev kan og vil engagere sig i undervisningen.
 • Faglighed betyder at den enkelte elev bidrager til de aktiviteter, der foregår i klasserummet, og afsætter tid og energi uden for skoletiden til at udføre de opgaver, skolen stiller.
 • Faglighed kræver, at alle elever respekterer formålet med deres tilstedeværelse i undervisningen.

Ansvar

 • Ansvar er, at den enkelte elev respekterer sig selv og sine egne handlinger.
 • Ansvaret kan den enkelte elev kun påtage sig, når de andre elever, lærerne og skolens ledelse former rammerne, så ansvaret kan udfolde sig.
 • Ansvar vil for den enkelte elev betyde, at svigtende ansvar i forhold til skolen har konsekvenser, men også at de andre elever, lærerne og skolens ledelse har forståelse for, men ikke nødvendigvis anerkender, at eleven kan opleve et ansvar i andre relationer end til skolen.
 • Ansvar betyder, at den enkelte elev gør sig det klart, at fællesskab, åbenhed, udvikling og faglighed sker, fordi hvert enkelt individ vil have, at det skal ske.

Skolens værdier for lærerne

Fællesskab

 • Fællesskab definerer lærernes kollegiale ramme, omgangsform og sociale forståelse og er derfor en af lærernes mest grundlæggende forventninger til deres arbejdsplads.
 • Fællesskabet er forpligtigende og kræver tilstedeværelse, imødekommenhed, gensidig interesse og dialog i det fælles lærerrum. Det forudsætter respekt, loyalitet og tolerance for individuelle synspunkter og tilgange til at løse opgaverne.
 • Fællesskabet i skolens lærerkollegium opleves som noget særligt ved skolen, og det skal vedvarende understøttes af den enkelte lærer og af skolens rammer for lærernes virke.

Engagement

 • Engagement er lærerens energi, dedikation og fordybelse i arbejdet med eleverne.
 • Engagement er, at læreren er optaget af formidlingen af sit fag, føler sig forpligtiget på at opretholde sin faglige viden og er vedholdende og entusiastisk i forhold til eleven.
 • Engagementet trives i et fagligt, dialogisk samspil mellem både lærerne indbyrdes og mellem lærer og elever.
 • Lærerens engagement bevares og udvikles gennem tillid og anerkendelse indbyrdes mellem lærerne og i forholdet til ledelsen.
 • De opgaver læreren påtager sig og pålægges af skolen skal altid være meningsfulde.

Faglighed

 • Faglighed er den uddannelsesmæssige forudsætning for at arbejde som lærer i gymnasiet og er grundlaget for lærerens selvforståelse.
 • Faglighed er lærerens indsigt i og viden om et eller flere universitetsfag, forståelse for hvordan faget/fagene formidles og vilje til at kunne se sig selv som medarbejder i en organisation.
 • Fagligheden er til stede ved ansættelsen, og læreren forventes i bred forstand selv at kunne vedligeholde alle tre aspekter af fagligheden.
 • Inden for særlige områder skal lærerens faglighed udvikles som en del af ansættelsen og læreren forventes at engagere sig heri.

Dannelse

 • Dannelsen er, at der er sammenhæng og helhed i lærernes arbejde med eleverne.
 • Dannelsen af eleverne er både rammen og det videre perspektiv for den faglige undervisning og den kultur, lærerne formidler gennem tilrettelæggelsen af undervisningen. 
 • Dannelsen er et spejl af det samfund, som eleverne, lærerne og skolen indgår i og må derfor på samme måde være under stadig forandring.
 • Dannelsen af eleverne er en faktor i alle lærerens professionelle beslutninger og italesættes til stadighed mellem lærerne indbyrdes og i dialoger med ledelsen.

Udvikling

 • Udvikling er evnen og viljen til at søge bedre løsninger.
 • Udvikling betyder at lærerne udfolder kreativitet og søger nye løsninger, hvor processer og resultater ikke lever op til forventningerne.
 • Udvikling og evaluering er kæde og tandhjul i den samme proces og læreren forventes at beherske begge forhold.
 • Udvikling skal levnes tid, ressourcer og anerkendelse af ledelsen, selv i tilfælde, hvor opgaveløsningen alligevel ikke forbedres: Det er godt at turde fejle.

Skolens værdier for ledelsen

Dialog

 • Dialog betyder samtale mellem parter, der har et ønske om at nå til fælles enighed.
 • En ledelse baseret på dialog vil redegøre for ydre og indre forudsætninger for opgavers løsning, i fællesskab analysere handlemuligheder og være parat til at forklare de endelige ledelsesmæssige valg.
 • Dialog bygger på den gensidige respekt og tillid mellem ledelse, personale og elever og forståelse for parternes forskellige hensyn og roller i organisationen.

Engagement

 • Engagement i ledelsen betyder, at den enkelte leder arbejder vedholdende, inspirerende og med ønsket om at gøre en forskel. Det betyder også at den enkelte leder følger udformningen og realiseringen af løsningerne.
 • Engagement er også interesse i at udbygge sine ledelsesmæssige kompetencer og forudsætter, at skolen giver mulighed for fortsat erfaringsrefleksion og efteruddannelse i ledelse.
 • Et stort engagement får leder og personlighed til at smelte sammen og øger sårbarheden. En engagereret ledelse forudsætter personalets og elevernes respekt.

Ansvarlighed

 • Ledelsen har det formelle ansvar gennem de regler, der gælder for skolen. Det er især det pædagogiske ansvar for undervisningen, ansvaret for personalets ansættelse og virke og ansvaret for at love og regler overholdes.
 • Ledelsen udøver desuden ansvarlighed i forhold til, at elever og personale kan udfolde sig i overensstemmelse med skolens værdier, som de er beskrevet i dette dokument.
 • Endelig skal ledelsen være ansvarlig i forhold til ledelsens egne ambitioner om professionalisme, kvalitet og resultater.

Synlighed

 • En synlig ledelse er en ledelse, der vil gøre informationerne tilgængelige, beslutningsgrundlagene transparente og være sig ledelse bekendt.
 • En synlig ledelse er til stede ved fælles aktiviteter, til rådighed når det behøves og opmærksom på forventninger.
 • En synlig ledelse baserer sin ledelse på ansvar, dialog og tolerance og på, at ledelse, personale og elever efterlever samme værdier.

Nytænkning

 • Nytænkning betyder at ledelsen søger bedre løsninger på kendte udfordringer i balance med respekten for velfungerende forhold.
 • Nytænkning er også at sigte efter andre organiseringer, der kan give andre udfordringer, men med nye og bedre perspektiver.
 • Nytænkning opstår gennem refleksioner over evalueringer, dialog med personale og elever og gennem projekter og erfaringsudveksling.
 • Nytænkning giver kun konkrete resultater, når der levnes plads til at udfolde ideerne.


Herværende visions- og værdiprogram for Mariagerfjord Gymnasium baserer sig på en række møder og aktiviteter med ledelsen, lærerne og eleverne i løbet af 2015. De centrale begreber, der indgår i beskrivelsen af elevernes, lærernes og ledelsens værdigrundlag er fremkommet på en workshop for hele skolen arrangeret af ”Demokrati i praksis”.

Selve teksten er udarbejdet af rektor Jette Engelbreth og vicerektor Søren Munthe.
Mariagerfjord Gymnasium, februar 2016.