Studie- og ordensregler
 
 

Studie- og ordensregler på Mariagerfjord Gymnasium (herefter MFG)

Reglerne baserer sig på Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, BEK 1077 af 13. september 2017. Udformningen af nedenstående regler følger bekendtgørelsens opbygning.

Indledning
Regler for almindelig orden og samvær
Regler for ekskursioner, udvekslings- og studierejser
Regler og sanktioner for benyttelse af IT-udstyr
Vedr. fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen
Sanktioner
Klageadgang
Bilag

§ 1 Indledning

a. Jvf. §3 i denne bekendtgørelse har eleverne pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. Manglende overholdelse af reglerne medfører sanktioner - se §6.

b. Formålet med reglerne er, at skolens værdigrundlag og målsætninger skal nyde mest muligt fremme, og at der på denne måde sikres rammer for det bedst mulige studiemiljø og det bedst mulige sociale samvær på skolen.

§ 2 Regler for almindelig orden og samvær

stk. 1. I både studiemæssige- og fritidsrelaterede situationer skal alle kunne færdes i en tryg og tolerant atmosfære. Det påhviler derfor den enkelte elev gennem sin adfærd at bidrage til at opretholde et positivt og tolerant miljø, der er præget af respekt for forskellighed og af den overordnede målsætning om at tilgodese skolens primærydelse: Undervisning.

stk. 2. Eleverne skal rette sig efter henstillinger og anvisninger fra rektor, ledelse, lærer- og TAP-personalet. Eleverne skal orienteres om adgang til at klage over afgørelser truffet af ovennævnte personer, jf. omtalen i Bekendtgørelsens §11.

stk. 3. Enhver har pligt til at rydde op efter sig både i klasselokaler og i fællesområder. Det påhviler ligeledes den enkelte gennem sin adfærd at bidrage til at opretholde et rent og ryddeligt miljø - bl.a. ved ordentlig behandling af skolens inventar og øvrige ejendom.

stk. 4. Spisning i undervisningslokaler må kun ske efter aftale med en lærer. Mad og drikkevarer må ikke medtages i festsalen.

stk. 5. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster og gælder såvel i som uden for skoletiden og kan således ikke fraviges ved fester. Rygeforbuddet omfatter også elektroniske cigaretter samt brug af snus/tyggetobak. Ryges der på de tilgrænsede offentlige arealer, skal rygerne sørge for at anvende de tilgængelige askebægre/skraldebøtter.

stk. 6. Ekstern information i form af mundtlige eller skriftlige oplæg er kun tilladt efter aftale med lærer eller ledelse.

stk. 7. Cykler skal parkeres i cykelkælderen. Det er ikke tilladt at køre på rampen til cykelkælderen. Knallerter og scootere skal parkeres i de markerede båse på skolens p-plads.

stk. 8. Der må ikke medbringes eller nydes alkohol på skolens område. Der gælder særlige regler ved afholdelse af fester og lignende.

stk. 9. MFG har 0-tolerance i forhold til euforiserende stoffer og anabole steroider. Besiddelse af og/eller indtagelse af stoffer er ikke tilladt på skolens område, hvortil påvirkede personer heller ikke har adgang. Overtrædelse heraf medfører iværksættelse af sanktioner herunder politianmeldelse.

stk. 10. Der må ikke spilles om penge på skolens område.

stk. 11. Fællessamlingerne (kaldet plenum) i Grønnegården udgør en væsentlig del af skolens kommunikationsforum, hvortil der er mødepligt.

stk. 12. Der er mødepligt til fællesarrangementer og relevante studieorienterende arrangementer. Ved fællesarrangementer i Salen eller i Grønnegården vises der de(n) talende/optrædende respekt ved at undlade at forstyrre eller forlade lokalet i utide. Som ved anden undervisning gælder desuden, at mobiltelefon skal være slukket og placeret i tasken.

stk. 13. Samtlige meningstilkendegivelser i skolens regi skal foregå i en sprogbrug, der ikke er krænkende overfor andre personer.

stk. 14. Skolen forventer, at indholdet af første sætning i ovenstående §2 stk. 1 også præger en elevs generelle adfærd i tilknytning til skolen, herunder i forbindelse med arrangementer, der er relaterede til skolen, eller i situationer, hvor pågældende elevs adfærd skønnes at kunne have eller vil have betydning for forhold på skolen.

stk. 15. Ingen må udsættes for - eller må udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende behandling. Enhver form for mobning og chikane er forbudt. Skolen forventer, at eleverne henvender sig til hinanden og til skolens personale på en ordentlig måde. Henvendelser, der har en diskriminerende karakter eller karakter af mobning, tolereres ikke, heller ikke hvis det foregår på skrift og på nettet. Læs vores anti-mobbepolitik i bilag 5.

§3 Regler for ekskursioner, udvekslings- og studierejser

Regler og sanktioner fremgår af bilag 1.

§4 Regler og sanktioner for benyttelse af IT-udstyr

Regler og sanktioner fremgår af bilag 2.

§5 Vedr. fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen

stk.1. Nedenstående regler og retningslinjer søger at fremme skolens målsætning på bedst mulig vis og at skabe den bedst mulige undervisningssituation for den enkelte elev og omfatter fremmøde, aktiv deltagelse i undervisningen, i ekskursioner, anden forlagt undervisning, prøveeksamen, årsprøver og lign. samt aflevering af skriftligt arbejde.

stk.2. Eleverne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, hvilket betyder:
- at man møder forberedt til undervisningssituationen, det selvstændige arbejde, deltagelse i virtuel undervisning eller lignende til den aftalte tid,
- at man overholder indgåede aftaler om oplæg og lignende,
- at man deltager loyalt i gruppearbejde,
- at man sikrer den fornødne arbejdsro,
- at man viser respekt for andres synspunkter i faglige diskussioner,
- at man ikke forlader lokalet i utide,
- at der ikke foretages nogen form for elektronisk kommunikation – herunder SMS-kommunikation i undervisningssamværet med mindre det er undervisningsrelevant.

stk.3. Eleverne afleverer skriftlige opgaver til den aftalte tid; besvarelserne skal kvalitativt og kvantitativt følge de krav, der er gældende for de pågældende opgaver. En useriøs besvarelse er at betragte som en ikke afleveret besvarelse og bliver således en forsømmelsessag. En elev må ikke gengive en andens frembringelse som egen besvarelse. Skolens snydepolitik og sanktioner i forlængelse heraf fremgår af bilag 3.

stk. 4. Eleverne deltager i planlagte prøver, projekter, prøveeksamener, årsprøver og lign. og følger de regler, der er gældende for disse prøver. Skolen kan kræve lægelig dokumentation for fravær. Udgifterne hertil afholdes af eleven. Udeblivelse fra prøveeksamen eller årsprøve uden lægelig dokumentation og snyd i forbindelse med alle typer prøver vil som udgangspunkt medføre, at oprykning til næste klasse eller indstilling til aflæggelse af afsluttende prøve i faget ikke kan ske.

stk. 5. Der må ikke skrives i de udleverede bøger, der hver forsynes med navn og klasse. Eleverne skal overholde afleveringsfrister for undervisningsmaterialer eller erstatte ikke tilbageleverede undervisningsmidler.

stk. 6. Hvis en elev ikke kan opfylde betingelsen om at deltage i den fulde undervisning, kan rektor fritage eleven for deltagelse i de dele af undervisningen, som eleven ikke kan deltage i. Det gælder f.eks. i faget idræt. Hvis en elev midlertidigt ikke kan opfylde kravet til aktiv deltagelse i undervisningen, kan læreren ud fra en konkret vurdering midlertidigt fritage eleven for deltagelse i dele af undervisningen. Efter 2 ugers fritagelse afkræver skolen eleven en lægelig dokumentation, hvortil eleven afholder udgiften. Elever, der er fritaget helt eller delvist for fysisk aktivitet i idræt, deltager som udgangspunkt omklædt i idrætstimerne.

stk. 7. Alt fravær fra undervisningssituationer registreres. Dette gælder uanset årsagen til fraværet og uanset, om fraværet er velbegrundet. I situationer, hvor en elev repræsenterer skolen, vil fravær kunne godskrives. Eleven kan meddele skolen planlagt fravær i Lectios kommentarfelt. 

stk. 8. Ved fravær i samtlige fag eller fravær i enkelte fag eller tilsvarende manglende skriftlige opgaver vil eleven blive omfattet af den normale procedure ved forsømmelser jf. §6 samt Støtte- og sanktionspolitik (bilag 4)

stk. 9. Hvis forsømmelserne er af et sådant omfang, at der foreligger studieinaktivitet, kan dette medføre bortfald af Statens Uddannelsesstøtte (SU). Ved tilbagevenden til aktiv deltagelse i undervisningen, vil eleven kunne søge rektor om genoptagelse af SU. 

stk. 10. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens uvægtede gennemsnit af eksterne og interne prøver samt standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning er under 2.0 (for 1.g medregnes afsluttende karakter i AP og NV), og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt - jf. Bekendtgørelsens §10. For HF-elever, der pga. tilvalg ikke afslutter et prøvefag, medtælles sidste standpunktskarakter i faget i gennemsnittet. Manglende skriftlige afleveringer vil ligeledes være en parameter, der inddrages i vurderingen af, om en elev kan oprykkes til næste klassetrin. 

§6 Sanktioner

Hvis studie- og ordensreglerne overtrædes, kan nedenstående sanktioner iværksættes, idet det tilstræbes, at sanktionen er rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse:

1) samtale med henblik på ændring af adfærd
2) udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
3) midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår;
denne udelukkelse registreres som fravær
4) klassen kan i særligt problematiske tilfælde sættes på særlige vilkår, som det fremgår af skolens Støtte- og Sanktionspolitik (bilag 4)
5) øjeblikkelig bortvisning eller udskrivning fra skolen i særligt graverende tilfælde

stk. 2. Vedr. forsømmelser bemærkes nedenstående sanktioner i særlig grad jf. skolens Støtte- og sanktionspolitik (bilag 4):

1) Vedr. stx og htx – mulige sanktioner i  vilkårlig rækkefølge efter tildeling af den skriftlige advarsel
- skriftlig advarsel
- betingede sanktioner
- bortfald af SU jf. §5 stk. 9
- henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. Der gives ikke årskarakter, og givne årskarakterer bortfalder.
- fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår
- bortvisning

2) Vedr. hf – mulige sanktioner i vilkårlig rækkefølge efter tildeling af den skriftlige advarsel
- skriftlig advarsel
- betingede sanktioner
- bortfald af SU jf. §5 stk. 9
- overførelse til eksamen som selvstuderende uden ret til at følge undervisningen
- fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøven skal afsluttes det følgende år
- bortvisning

Stk. 3. Tildeling af sanktioner følger Forvaltningslovens bestemmelser, således at sanktioner varsles med et partshøringsbrev.

§7 Klageadgang

stk. 1. Der kan fremsættes klage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne.  Klageadgangen er beskrevet i BEK 1077 af 13. september 2017 §11, og skal følge forvaltningslovens regler. En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning.

Bilag

Bilag 1. Rejseregler og særlige sanktionsregler i forbindelse hermed

Bilag 2. Regler og særlige sanktioner omkring brug af IT

Bilag 3. Snydepolitik

Bilag 4. Støtte- og sanktionspolitik

Bilag 5. Anti-mobbestrategi

Arkiv 401
Maj 2018 /JEN